top of page
Síť mapových listů pro zákres záměru do 3D modelu Prahy

ZÁKRES ZÁMĚRU DO 3D MODELU PRAHY

Nabízím zpracování panoramatických zákresů záměru do 3D modelu Prahy dle změny územního plánu Z2832/00, které se odevzdávají Odboru územního rozvoje Magistrátu hl. m. Prahy (ÚZR MHMP), v jehož kompetenci je posouzení zákresů a udělení souhlasu s podmíněně přípustným koeficientem podlažních ploch (tzv. KPPp).

žádost o podklady

V případě že žádáte ÚZR MHMP o vyjádření k souladu záměru s územním plánem Prahy, může po vás být požadováno zpracování panoramatických zákresů záměru do 3D modelu Prahy. Jestli je toto váš případ, je třeba požádat IPR Praha o poskytnutí podkladů pro zpracování zákresů.

fotografie

Budete-li si přát, navštívím jednotlivá místa stanovišť určených IPR Praha a panoramatické fotografie pořídím za vás. To se především hodí, pokud jste mimopražský projektant.

rozsah scény

IPR Praha pro váš záměr stanoví seznam požadovaných pozorovacích bodů, zda budou zákresy zpracovány s vegetací či bez vegetace a dále sdělí rozsah modelované scény - mapové listy.  Jakmile jsou tyto informace známy, je možno začít zpracovávat samotné zákresy.

výstup

A3 katalog a data pro digitální nosič. Vše připravím k zaslání elektronicky. Na vás zbyde tisk, autorizace, tvorba digitálního nosiče s daty a odevzdání zákresů Odboru územního rozvoje Magistrátu hl. m. Prahy.

3D model záměru

V případě, že nemáte 3D model vašeho návrhu, nevadí. Stačí zaslat výkresovou dokumentaci a já 3D model vašeho záměru vytvořím. Kromě půdorysů a řezů je třeba dodat i situaci a hodnoty relativních a absolutních výšek projektu. Díky tomu budu schopen váš záměr přesně umístit do 3D modelu Prahy.

autorizace

V případě zájmu bude katalog vytištěn v počtu dvou paré a opatřen autorizačním razítkem. Takto zpracovaná dokumentace bude připravena buďto k vyzvednutí nebo zaslána poštou na určené místo.

další služby:

bottom of page