top of page
zákres do 3D modelu Prahy.jpg

ZÁKRES ZÁMĚRU DO 3D MODELU PRAHY

Nabízím zpracování panoramatických zákresů záměru do 3D modelu Prahy dle změny územního plánu Z2832/00, které se odevzdávají Odboru územního rozvoje Magistrátu hl. m. Prahy (ÚZR MHMP), v jehož kompetenci je posouzení zákresů a udělení souhlasu s podmíněně přípustným koeficientem podlažních ploch (tzv. KPPp).

žádost o podklady

V případě že žádáte ÚZR MHMP o vyjádření k souladu záměru s územním plánem Prahy, může po vás být požadováno zpracování panoramatických zákresů záměru do 3D modelu Prahy. Jestli je toto váš případ, je třeba požádat IPR Praha o poskytnutí podkladů pro zpracování zákresů.

fotografie

Budete-li si přát, navštívím jednotlivá místa stanovišť určených IPR Praha a panoramatické fotografie pořídím za vás. To se především hodí, pokud jste mimopražský projektant.

rozsah scény

IPR Praha pro váš záměr stanoví seznam požadovaných pozorovacích bodů, zda budou zákresy zpracovány s vegetací či bez vegetace a dále sdělí rozsah modelované scény - mapové listy.  Jakmile jsou tyto informace známy, je možno začít zpracovávat samotné zákresy.

výstup

A3 katalog a data pro digitální nosič. Vše připravím k zaslání elektronicky. Na vás zbyde tisk, autorizace, tvorba digitálního nosiče s daty a odevzdání zákresů Odboru územního rozvoje Magistrátu hl. m. Prahy.

3D model záměru

V případě, že nemáte 3D model vašeho návrhu, nevadí. Stačí zaslat výkresovou dokumentaci a já 3D model vašeho záměru vytvořím. Kromě půdorysů a řezů je třeba dodat i situaci a hodnoty relativních a absolutních výšek projektu. Díky tomu budu schopen váš záměr přesně umístit do 3D modelu Prahy.

autorizace

V případě zájmu bude katalog vytištěn v počtu dvou paré a opatřen autorizačním razítkem. Takto zpracovaná dokumentace bude připravena buďto k vyzvednutí nebo zaslána poštou na určené místo.

další služby:

bottom of page